MBM-GROUP, a.s.

Spojili sme sa pre Váš úspech

Likvidácia stavebných odpadov

Domov / Likvidácia stavebných odpadov

Likvidáciu stavebného odpadu vykonáva spoločnosť:
MBM-ARMO s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 213,
029 01  Námestovo
IČO: 36717835

Likvidácia stavebného odpadu je dôležitá z hľadiska ochrany životného prostredia ale aj z hľadiska spätného zabudovávania recyklátov do stavebných procesov.

Likvidáciou ( zhodnocovaním) stavebného odpadu, jeho recykláciou sa zaoberáme od roku 2012 a to na základe rozhodnutia Krajského úradu životného prostredia v Žiline, v ktorom nám udelil súhlas na zhodnocovanie stavebných a drobných stavebných odpadov ( kategória odpadu „O“). V zmysle tohto rozhodnutia máme oprávnenie na zhodnocovanie nižšie uvedených odpadov a to mobilnými zariadeniami v našom vlastníctve. Likvidácia stavebného odpadu je dôležitá z hľadiska ochrany životného prostredia ale aj spätným zabudovávaním recyklátov do stavebných procesov.

 

Kód odpadu

Názov odpadu

Kategória odpadu

17 01 01

betón

O

17 01 02

tehly

O

17 01 03

obkladačky, dlaždice, keramika

O

17 01 07

zmesi betónu, tehál, obkladačiek, a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

O

17 03 02

bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

O

17 05 04

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 01

O

17 09 04

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O

17 02 01

drevo

O